Obchodní podmínky

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je firma Jeanswear s.r.o., se sídlem Na Hamrech 872, 547 01  Náchod, IČ: 28797981, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 28014 u Krajského soudu v Hradci Králové a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené, obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené, obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě  provozovaným společností Jeanswear s.r.o. od 1.1. 2014.

 

Objednávka a cena zboží

 • Ceny u zboží na webových stránkách www.e-jeanswear.cz jsou uvedeny včetně DPH a jsou závazné, a to až do doby jejich změny. Internetový obchod www.e-jeanswear.cz si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení. Cena zboží na základě již uzavřené kupní smlouvy však nemůže být jednostranně změněna.
 • V případě, že nastane situace, že se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží, může prodávající odstoupit od smlouvy. V takovém případě bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu.
 • Hlavní způsob objednání v internetovém obchodě je naplnění virtuálního nákupního košíku a odeslání objednávky, objednávat lze také telefonicky, e-mailem, písemně nebo osobně. Při každé objednávce jakýmkoliv způsobem je nutné uvést veškeré potřebné údaje o kupujícím. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Viz. odd. ochrana osobních údajů.

Způsob platby a poštovné v rámci ČR

 • Zboží posíláme obchodním balíkem České pošty, společností PPL a Geis Parcel.
 • Cena poštovného je při volbě ČP – 165,-Kč
 • Cena poštovného je při volbě PPL – 129,-Kč.
 • Při objednávce nad 2999,-Kč – poštovné neúčtujeme.
 • Platba je možná buď dobírkou (platba při převzetí) nebo převodem na náš účet -  před platbou vyčkejte vždy na potvrzení objednávky a zaslání údajů k platbě. Platba dobírky prostřednictvím platební katry kurýrovi není možná.
 • Osobní odběr je možný v kamenné prodejně na adrese Masarykovo nám. 33, Náchod, v tomto případě účtujeme manipulační poplatek 100,- Kč.

Způsob platby a poštovné na Slovensko

 • Pouze platba předem na náš účet u FIO banky SK , cena se přepočítá aktuálním kurzem z CZK na EUR. Před platbou vyčkejte vždy na potvrzení objednávky a zaslání údajů k platbě.
 • Poštovné –  399,- Kč, dodání Českou poštou, při objednávce nad 4999,-Kč – poštovné neúčtujeme.

Vrácení a výměna zboží

Zákazník má právo dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č.89/2012 Sb.) odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od převzetí zboží, toto právo je podmíněno nákupem jako spotřebitel (nepodnikatel). Při odstoupení od kupní smlouvy nás prosím kontaktujte písemně nebo e-mailem. POUŽIJTE FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY.

Při výměně zboží nás prosím kontaktujte e-mailem nebo telefonicky, urychlí se tím výměna zboží v případě nutnosti jeho objednání. POUŽIJTE FORMULÁŘ PRO VÝMĚNU ZBOŽÍ.

Zboží zasílejte výhradně na naší adresu:

Jeanswear s.r.o.

Masarykovo nám. 33

547 01  Náchod

 a to za následujících podmínek:

 • zboží nesmí být nijak poškozené, znečištěné ani nesmí nést známky užívání - zásilka musí být kompletní, tak jak jste ji převzal (označeno originálními štítky od výrobce) tak musí být zaslána i zpět. Kupující je povinen prokázat uzavření kupní smlouvy originálním dokladem o koupi zboží, pro svoji potřebu pořiďte kopii dokladu.
 • zboží nesmí být nikterak užíváno. Spotřebitel má právo si zboží vyzkoušet s tím, že by měl dodržet základní hygienické předpoklady takového vyzkoušení. Nedodrží-li stanovené hygienické podmínky, šlo by již o zboží, které nelze na základě směrnice 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku pro svůj charakter vrátit, je prodávající oprávněn požadovat přiměřené ponížení ceny.
 • Zboží musí být odesláno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození.
 • Doporučujeme zboží zasílat doporučeně prostřednictvím České pošty a pojištěné, nijak neručíme za ztrátu nebo poškození při cestě k nám.
 • Náklady spojené s dopravou zakoupeného zboží zpět k prodejci hradí kupující.
 • Zboží je možno doručit také osobně, a to na výše uvedenou adresu, za podmínky předem domluvené schůzky, a to telefonicky či emailem.
 • Zboží nesmí být zasíláno zpět na dobírku, takto zaslané zboží nebude z naší strany přijato.
 • Při splnění všech určených podmínek o vrácení zboží Vám zašleme peníze za zboží zpět převodem na Váš bankovní účet.
 • Prodávající je oprávněn vrátit celou částku včetně poštovného, v případě, že kupující vrací pouze část z objednávky a ponechaná část nepřekročí cenu 2999,- Kč (částka nad kterou neúčtujeme poštovné), je prodávající oprávněn odečíst z vrácené částky poštovné.
 • Částka je odeslána z našeho účtu do 14 dnů od doručení projevu vůle od smlouvy odstoupit, ale ne dříve než bude zboží fyzicky vráceno prodávajícímu. V případě převodu do jiných bankovních ústavů než je FIO banka může dojít k nekolikadennímu opoždění. Při nesplnění podmínek o vrácení zboží nebudeme akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží Vám zašleme zpět na Vaše náklady.

Hrazení poštovného při výměně zboží a vrácení zboží

Při výměně zboží /z důvodů ležících na straně zákazníka, např. špatně zvolená velikost/ hradí poštovné zákazník. Do odesílané zásilky s vyměněným zbožím bude přiložena faktura na částku rovnající se výši poštovného. Zásilka bude zákazníkovi zaslána na dobírku.

Hrazení poštovného při oprávněné výměně zboží

Při oprávněné výměně zboží (výměna kus za kus /např. při poškození zboží/ do 14dní od doručení zásilky) platí náklady na odeslání zásilky zpět k prodejci prodejce a to pouze do výše částky, kterou za odeslání zásilky zaplatil prodejce.

Hrazení poštovného při nevyzvednutí zboží

Při nevyzvednutí objednaného zboží má právo prodejce na úhradu nákladů spojených s odesláním Vámi objednaného zboží. Těmito náklady se rozumí poštovné a balné.

Reklamace a reklamační řád

Prodávající poskytuje podle občanského zákoníku záruku na zboží v rozsahu 24 měsíců pro spotřebitele a 12 měsíců pro nespotřebitele. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejdéle do 30 dní od jejího uplatnění.

 • Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí věci kupujícím. Záruční doba se neprodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet záruční doba nová.
 • Zjistí-li kupující během záruční lhůty, že má zboží vady, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu jedním z níže uvedených způsobů: zasláním e-mailu, prostřednictvím pošty, telefonicky.
 • Při uplatnění reklamace je nutné dodat spolu s reklamovaným zbožím i nabývací doklady vztahující se k reklamovanému zboží jako je doklad o koupi (účtenka nebo faktura / daňový doklad) a záruční list (pokud byl ke zboží dodán), dále, doporučujeme připojit stručný popis závady. Reklamované zboží zaslané na dobírku nebude přijato.
 • Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do pěti pracovních dnů od podání reklamace a vyrozumí o tom kupujícího zasláním e-mailu na jím uvedenou adresu, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené obvyklým používáním, škody způsobené užíváním v rozporu s návodem k použití, živelnými pohromami, jinými vnějšími vlivy. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku kratší životnosti výrobku.
 • Práva plynoucí z odpovědnosti za vady – záruční vady
 • Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.
 • Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.
 • Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení (reklamační protokol) o tom, kdy spotřebitel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký je způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy
 • Hrazení poštovného při reklamaci zboží, náklady na odeslání zásilky zpět k prodejci platí prodejce a to pouze do výše částky, kterou za odeslání zásilky prodejce zaplatil.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 • Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu eshop.jeanswear@seznam.cz
 • jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
 • Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
 • U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.
 • Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 • Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 • Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
 • V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
 • Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

Všeobecná ustanovení

 • Odesláním objednávky souhlasíte s těmito obchodními podmínkami bez výhrady a potvrzujete, že jste se seznámili se všemi částmi obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.
 • Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 • Práva a povinnosti prodávajícího - v případě nemožnosti splnění již potvrzené objednávky ze strany prodávajícího (např. zboží se již nedodává, nevyrábí atd.), je prodávající oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě je povinen kupujícího o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat na jím uvedenou e-mailovou adresu, popř. mobilní telefon a bez zbytečného odkladu kupujícímu vrátit veškeré jím předem zaplacené finanční prostředky.
 • Práva a povinnosti kupujícího - kupující je povinen uvést v objednávkovém formuláři všechny položky označené prodávajícím jako povinné. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, která mu byla sdělena ještě před odesláním závazné objednávky. Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě jsou včetně DPH. Kupující má na základě ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
 • Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že je prodávána věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí zejména, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 • Rozpor s kupní smlouvou  - v případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 • Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 • Vyhrazujeme si možnost tiskové chyby a nepřesností v popisu výrobku a jeho zobrazení na stránkách www.e-jeanswear.cz. Tímto se nijak nezbavujeme povinnosti pravdivě informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
Pro registraci Uživatele na Serverech je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem při registraci (zejména adresné údaje).
Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné při plnění smlouvy, na jejímž základě Provozovatel poskytuje službu registrace na Serverech, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.
V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec předchozích ustanovení Podmínek dle konkrétního účelu pro ochranu oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob (např. zájem na bezpečném fungování služby) dle zákonných požadavků na zpracovávání osobních údajů.
Pokud Uživatel předal či předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Uživatel odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.

Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25.5.2018.
 

 


Nahoru
2024 © E-jeanswear.cz